Zoznámte sa s in-workom

Prehľadná a bezplatná aplikácia na sledovanie dochádzky s množstvom užitočných funkcií.

 Zabudnite na excel a papierové formuláre. Odteraz máte dochádzku celej firmy vo svojom smartfóne, tablete či počítači.

Okrem samotného odpracovaného času Vám aplikácia umožní evidovať aj dovolenky, PN-ky, paragrafy, OČR-ky či pracovné stretnutia.

Vždy viete, kto je v práci a kto ako pracoval v daný mesiac. Dovolenky a iné udalosti schvaľujete online.

Aplikácia si nevyžaduje žiadne zložité nastavenia a môžete s ňou začať okamžite pracovať.

Potrebujete si vytlačiť, alebo lokálne uložiť svoju dochádzku? Stiahnite si ju v PDF formáte.

Niekto preferuje smartfón, niekto tablet a niekto stolový počítač či notebook. In-work sa prispôsobí každému.

Naši klienti

In-work sme do sveta pustili len pred niekoľkými dňami a už nám pravidelne pribúdajú noví klienti. Pridajte sa k nám aj Vy!

FAQ

Čo je in-work?
in-work je jednoduchý dochádzkový systém, ktorý Vám zabezpečí všetko čo potrebujete k evidencii pracovnej doby a náplne práce Vašich zamestnancov.
Chcel by som doplniť in-work o funkcie na mieru. Je to možné?
Samozrejme. in-work dokážeme vo veľmi krátkom čase prispôsobiť potrebám akéhokoľvek klienta.
Prešlo 24 hodín a stále nie som registrovaný. Čo s tým?
Kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@in-work.com. Vaša požiadavka nezapadne spamom.
Ako sa zeregistrujem?
Registrácia je jednoduchá a rýchla. Stránka (po zvolení registrácie z horného menu) zobrazí formulár, ktorý je potrebné vyplniť a ihneď po schválení môžete in-work naplno využívať.
Spustím si In-work z akéhokoľvek prehliadača?
V súčasnosti sú podporované všetky prehliadače – Explorer, Firefox, Chrome a Opera.
Bude In-work stále zadarmo?
Áno, in-work bude v súčasnom rozsahu funkcií stále zadarmo. V budúcnosti uvažujeme o spoplatnení v závislosti od počtu používateľov v jednej firme, avšak až pri 10 a viac používateľoch.
Podporujete aj iné spôsoby prihlasovania zamestnancov?
Aktuálne nie. Avšak plánujeme zahrnúť prihlasovanie pomocou NFC technológie (Čo-to si o NFC technológii môžete prečítať na stránke: https://www.mojandroid.sk/nfc-co-to-je-ako-funguje/).
Akým spôsobom sa zamestnanci evidujú v práci?
K evidencii zamestnancov je potrebný len webový prehliadač, kde sa každý zamestnanec pod svojím účtom prihlási do systému. Pred odchodom z práce sa odhlási pričom vyplní políčko popisu činnosti v daný deň.
Sú dáta zálohované?
Áno, všetky dáta sú pravidelne zálohované na našich serveroch.
Aké mesačné výstupy aplikácia ponúka?
In-work poskytuje podrobný sumár odpracovaných hodín, dovolenky, plateného voľna, platených sviatkov, PN-ky, služobných ciest, atď. Všetky výstupy vie systém generovať do pdf súboru.
in-work sa mi veľmi páči. Čo sa s tým dá robiť ?
Ďakujeme. Dajte o nás vedieť svojim kolegom a priateľom. Čoskoro pribudnú ďalšie platené aj bezplatné funkcie, takže sa máte na čo tešiť.

Nová verzia už čoskoro!

Ospravedlňujeme sa, ale dočasne sme pozastavili registráciu nových klientov. V súčasnosti pracujeme na úplne novej verzii dochádzkového systému a registrácia bude obnovená po jej spustení. Ďakujeme za pochopenie.

Prejsť na novú verziu

 
Všeobecné zmluvné a obchodné podmienky

 

Článok I.

Vymedzenie základných pojmov

 1. Služba je online aplikácia na evidenciu dochádzky zamestnancov umiestnená na internetovej doméne in-work.com
 2. Účet predstavuje účet Používateľa na stránke www.in-work.com, identifikovaný prihlasovacím menom.
 3. Poskytovateľom v zmysle týchto Všeobecných zmluvných a obchodných podmienok sa rozumie:
 
 • Obchodné meno:  SWITSYS s.r.o.
 • Sídlo:  Rastislavova č. 68, 040 01 Košice
 • IČO: 47 989 777
 • Zápis do OR:  Okresným súdom Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 36632/V
 • Štatutárny zástupca: Ing. Pavol Šutor – konateľ spoločnosti
 • Číslo účtu: 2944244001/1100, vedený v: Tatra banka, a.s.
 
 1. Používateľom sa rozumie právnická osoba, ktorá vyjadrí súhlas s týmito všeobecnými zmluvnými a obchodnými podmienkami, zaregistrovala sa na stránke www.in-work.com pomocou registračného formuláraa využíva jej služby.
 

Článok II.

Úvodné ustanovenia

 1. Všeobecné zmluvné a obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti osôb používajúcich Službu.
 2. Používaním SlužbyPoužívateľ bez výhrad súhlasí so znením Podmienok a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 3. Poskytovateľ týmto poskytuje Používateľovi právo na používanie Služby. Poskytovateľ je na základe vlastného uváženia oprávnený jednostranne rozhodnúť o tom, že:
 4. rozsah používania Služby určitým Používateľom bude obmedzený,
 5. používanie Služby bude určitému Používateľovi zakázané (to znamená zablokovaný prístup ku kontu alebo zablokovaný prístup k Službe).
 

Článok III.

Predmet poskytovaných služieb

 1. Poskytovateľ umožní registráciu Používateľa na stránke in-work.com. O schválení registrácie Poskytovateľom je Používateľ informovaný emailom, ktorý obsahuje prihlasovacie meno a heslo potrebné pre prihlásenie do Služby. Služba bude dostupná na subdoméne domény in-work.com určenej Poskytovateľom.
 2. Poskytovateľ poskytuje Používateľovi Službu prostredníctvom internetu formou softvéru, ktorý je dostupný zo serverov poskytujúcich Službu a je spustiteľný a zobraziteľný prostredníctvom internetového prehliadača.
 

Článok IV.

Platobné podmienky

 1. Poskytovanie Služby Používateľovi je bezplatné.
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zobrazovať Používateľovi reklamu pri používaní Služby.
 3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo Službu v budúcnosti spoplatniť.

Článok V.

        Práva a povinnosti Používateľa

 1. Používateľ je povinný pri registrácii Služby korektne vyplniť všetky registračné údaje pre účelposkytovania Služby a komunikáciu s Poskytovateľom. Používateľ je povinný udržiavať svoje kontaktné údaje vždy aktuálne.
 2. Používateľ nesmie poskytnúť tretej osobe prístupové meno a heslo.
 3. Používateľ nie je oprávnený zasahovať do systému iným spôsobom ako funkciami v ňom obsiahnutými, nie je oprávnený systém meniť alebo upravovať.
 4. Používateľ zodpovedá za využívanie služieb v súlade s touto zmluvou a legislatívnymi predpismi. Používateľ zodpovedá za správnosť dát zadávaných ním do systému.
 5. Používateľ súhlasí so zasielaním informácií a noviniek zasielaných na jeho emailovú adresu uvedenú pri registrácii.
 6. Každý Používateľ Služby je povinný používať Služby výlučne spôsobom a za podmienok stanovených v týchto Podmienkach.
 7. Používateľ nesmie pri využívaní Služby umiestňovať akékoľvek údaje/dáta:
 8. ktorých obsah môže ohrozovať a/alebo poškodzovať autorské a iné obdobné práva;
 9. ktorých obsah môže ohrozovať a/alebo poškodzovať obchodné tajomstvo, resp. skutočnosti utajované podľa osobitných právnych predpisov;
 10. ktoré sú zdrojom počítačových vírusov, trójskych koňov, adware, malware, spyware, phishingu, pharmingu a iných znakových a číselných reťazcov, ktorých          účelom je monitorovanie aktivity tretích osôb, neoprávnené získanie údajov týkajúcich sa tretích osôb;
 11. obsahujúce obchodné ponuky a/alebo reklamu produktov/služieb vo forme nevyžiadanej elektronickej pošty (spam);
 12. ktorých obsah môže ohrozovať a/alebo poškodzovať právnymi predpismi chránené záujmy tretích osôb, najmä dáta, ktorých obsahom môžu byť tieto záujmy           poškodené/ohrozené z dôvodu sexuálnej, rasovej, etnickej, národnostnej, náboženskej, politickej a inej diskriminácie;
 13. ktorých obsahom je zobrazenie konania/skutočností znevažujúcich ľudskú dôstojnosť, zobrazujúcich utrpenie a iné formy neľudského zaobchádzania;
 

Článok VI.

Práva a povinnosti Poskytovateľa

 1. Poskytovateľ je povinný zaistiť nepretržitú dostupnosť Služby.
 2. Za porušenie povinnosti Poskytovateľa sa nepovažuje prerušenie dostupnosti Služby z neodvrátiteľných a objektívnych dôvodov (napr. prerušenie dodávky el. energie, výpadok internetového pripojenia serverov, od ktorých je služba závislá a pod.) alebo prerušenie z dôvodu systémových zásahov zo strany Poskytovateľa (napr. aktualizácia Služby).
 3. Poskytovateľ má právo zrušiť Službu Používateľovi, ktorý vedome poškodzuje Službu alebo sa snaží získať prístup k informáciám iných Používateľov.
 4. Poskytovateľ má právo na zmenu týchto obchodných podmienok a je povinný o tom vopred informovať Používateľa.
 5. Poskytovateľ je povinný priebežne a v dostatočnom časovom predstihu aktualizovať Službu v súlade s platnou a účinnou legislatívou.
 6. Poskytovateľ bude poskytovať Službu s odbornou starostlivosťou.
 7. Poskytovateľ poskytuje a Používateľ prijíma Službu „tak ako je“. Poskytovateľ neposkytuje žiadne záruky, či už výslovné alebo domnelé a do maximálnej možnej miery, ktorú umožňujú príslušné predpisy, sa zrieka a vylučuje všetky vyjadrenia, ústne alebo písomné, podmienky a záruky, vrátane domnelých záruk obchodovateľnosti, vhodnosti na použitie na konkrétny účel, uspokojivej kvality a dodržiavania predpisov. Používateľ bez obmedzenia prijíma skutočnosť, že Službanemusí spĺňať požiadavky Používateľa.

Článok VII.

Registrácia a konto

 1. Poskytovateľ je na základe vlastného uváženia oprávnený jednostranne rozhodnúť o tom, že určitá časť Služby bude prístupná Používateľovi na základe registrácie. Podmienky registrácie je jednostranne oprávnený určiť Poskytovateľ.
 2. Pri procese registrácie je Používateľ povinný v rozsahu požadovanom Poskytovateľom uviesť úplné a pravdivé údaje a tieto bez zbytočného odkladu v prípade zmeny aktualizovať.
 3. V prípade, že Používateľ nepoužíva Službu dlhšie ako 365 dní (to znamená, že sa Používateľ do Službyneprihlási), môže byť tento Účet odstránený.
 

Článok VIII.

Ochrana osobných údajov

 1. Poskytovateľ týmto prehlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré Používateľ poskytne Poskytovateľovi resp. ktoré Poskytovateľ vyžaduje, sú vyžiadané a budú spracované a použité len na plnenie účelu poskytnutia Služby medzi Poskytovateľom a Používateľom a to v súlade so zákonom č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Pri registrácií sa vyžadujú od Používateľa osobné údaje v rozsahu a obsahu uvedenom v registračnom formulári. Používateľ registráciou súhlasí s uložením svojich osobných údajov pre uvedený účel a je oprávnený kedykoľvek do nich nazrieť. Poskytovateľ dodržuje pravidlá o ochrane údajov týkajúce sa osobných údajov Používateľa a disponuje s nimi dôverne.
 2. Používateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov.
 3. Služba je výsledkom tvorivej duševnej činnosti jej autora a podlieha ochrane podľa aplikovateľných právnych predpisov.
 4. Osobou oprávnenou na využívanie majetkových práv týkajúcich sa Služby je Poskytovateľ.
 5. Služba, ako ani žiadna z jej častí nesmie byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa kopírovaná, ani inak používaná spôsobom, ktorý je v rozpore s týmito Všeobecnými zmluvnými a obchodnými Podmienkami a aplikovateľnými právnymi predpismi.
 6. Poskytovateľ spracúva osobné údaje Používateľov najmä na nasledovné účely:
 7. identifikácia Používateľa pre účely používania Služby;
 8. spracovanie, evidenciu a vybavenie podnetov a otázok Používateľov;
 9. reklamné, marketingové, propagačné, analytické a informačné potreby Poskytovateľa.
 10. Poskytovateľ je ďalej oprávnený spracovávať a uchovávať osobné údaje Používateľov pre účely plnenia záväzkov vzniknutých medzi Poskytovateľom a Používateľom a zabezpečenia dôkazov v prípadnom súdnom, správnom, a inom obdobnom konaní.
 11. Za účelom technickej a marketingovej optimalizácie svojich produktov a služieb je Poskytovateľ oprávnený spracúvať bez akéhokoľvek obmedzenia neosobné údaje týkajúce sa nastavení internetového protokolu, prehliadača, a iných hardwarových a softwarových špecifikácií informačného systému Používateľa.
 

Článok IX.

Zodpovednosť

 1. Každý Používateľ, ktorý akýmkoľvek spôsobom používa Službu v plnej miere zodpovedá za prípadné porušenie svojich povinností. V prípade, že Používateľ pri používaní Služby koná v mene právnickej osoby, či už ako štatutárny orgán, zástupca, zamestnanec, alebo na základe zmluvného (spravidla mandátneho) alebo iného obdobného vzťahu za prípadné porušenie povinností pri používaní Služby zodpovedá tiež právnická osoba, v mene ktorej vyššie uvedený Používateľ koná.
 2. Poskytovateľ ďalej nezodpovedá za žiadne škody spôsobené:
 3. stratou, poškodením, vymazaním alebo akýmkoľvek znehodnotením dát Používateľa;
 4. protiprávnou činnosťou tretích osôb;
 5. okolnosťami majúcimi charakter vyššej moci;
 6. prípadnou nefunkčnosťou alebo nedostupnosťou Služby.
 7. Používateľ zodpovedá za prípadnú škodu, ktorá Poskytovateľovi vznikne v dôsledku porušenia jeho zákonných povinností, zmluvných povinností ako aj povinností vyplývajúcich z týchto Všeobecných zmluvných a obchodných podmienok.
 

Článok X.

Záverečné ustanovenia

 1. Poskytovateľ a Používateľ si zvolili za právo, ktorým sa majú spravovať všetky ich vzájomné vzťahy, právo Slovenskej republiky.
 2. Poskytovateľ a Používateľ sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, následky jej neplatnosti, jej výklad alebo zrušenie, budú riešené príslušným súdom Slovenskej republiky.
 3. Elektronická komunikácia sa doručuje na emailové adresy na strane Poskytovateľa – info@in-work.com, alebo info@switsys.com a na strane Používateľa – emailová adresa uvedená pri registrácii.
 4. Podmienky sú pripravené podľa slovenského práva. Výklad práv a povinností vyplývajúcich z Podmienok a/alebo zo zákona sa uskutoční podľa práva Slovenskej republiky. Ustanovenia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (Oznámenie MZV ČSFR č. 160/1991 Zb.) sa nepoužijú.
 5. Poskytovateľ a Používateľ sa dohodli, že zmluvný vzťah vzniknutý medzi nimi sa spravuje podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Zmluvný vzťah vzniknutý medzi Poskytovateľom a Používateľom sa primerane spravuje podľa §566 a nasl Obchodného zákonníka, pričom Poskytovateľ má postavenie mandatára a Používateľ má postavenie mandanta.
 6. Používateľ je pri používaní Služby povinný dodržiavať právne predpisy Slovenskej republiky. V prípade, ak Používateľ nemá bydlisko na území Slovenskej republiky a/alebo právnická osoba v ktorej mene alebo na ktorej účet koná má sídlo mimo územia Slovenskej republiky je Používateľ pri používaní Služby povinný dodržiavať tiež právne predpisy krajiny, v ktorej má Používateľ bydlisko, ako aj právne predpisy krajiny, v ktorej má sídlo právnická osoba v ktorej mene alebo na ktorej účet Používateľ koná.
 7. Prejednanie akéhokoľvek sporu súvisiaceho spoužívaním Služby patrí do právomoci slovenských súdov. Pri rozhodovaní sporu budú súdy postupovať podľa slovenských procesných predpisov.
 8. V prípade, že sa ktorékoľvek ustanovenie Podmienok ukáže ako neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné nebude to mať vplyv na platnosť, účinnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení Všeobecných zmluvných a obchodných podmienok. Neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné ustanovenie Všeobecných zmluvných a obchodných podmienok sa automaticky nahradí takým ustanovením slovenského právneho poriadku, ktoré z hospodársko – ekonomického pohľadu najbližšie vystihuje podstatu neplatného, neúčinného alebo nevymáhateľného ustanovenia Všeobecných zmluvných a obchodných podmienok. Žiadny nárok Používateľa voči Poskytovateľovi nemôže byť postúpený na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.
 9. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, Poskytovateľ je kedykoľvek oprávnený na základe vlastného uváženia zmeniť znenie Všeobecných zmluvných a obchodných podmienok. Zmena Všeobecných zmluvných a obchodných podmienok je účinná odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke www.in-work.com.
  Košice, 12.12.2014   Prevádzkovateľ: SWITSYS s.r.o., Ing. Pavol Šutor,  konateľ spoločnosti